Cung cấp công nghệ xử lý nước thải

Cơ cấu tổ chức công ty Gea Việt

0

Cơ cấu tổ chức công ty Gea Việt

 

Tin hay hơn !

Chứng chỉ

Thư đánh giá

Giám đốc, các Phó Giám đốc có nhiệm vụ hoạch định chiến lược kinh doanh và lãnh đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty, xác định mục tiêu và phương hướng phát triển của Công ty, quản lý và giám sát mọi hoạt động tổ chức kinh doanh của Công ty

….

Bạn cũng có thể thích
Hotline