Cung cấp công nghệ xử lý nước thải

Những trường hợp nào phải xin phép khi xả nước thải vào nguồn nước và những trường hợp nào không cần phải xin phép khi xả nước thải vào nguồn nước?

0

Những trường hợp nào phải xin phép khi xả nước thải vào nguồn nước và những trường hợp nào không cần phải xin phép khi xả nước thải vào nguồn nước?

Trong quy định về việc xả nước thải vào nguồn nước, ngoài nội dung quy định về những khu vực phải có hệ thống thu gom, xử lý nước thải như: đô thị, khu đô thị, khu dân cư tập trung ở nông thôn, khu du lịch, khu vui chơi giải trí, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, cụm công nghiệp tập trung, làng nghề; các dự án xây dựng, cải tạo, nâng cấp cơ sở sản xuất, kinh doanh, Luật tài nguyên nước đã quy định một số trường hợp có thể xả nước thải vào nguồn nước mà không cần phải xin phép đó là trường hợp: xả nước thải với quy mô nhỏ và không chứa hóa chất độc hại, chất phóng xạ (khoản 5 Điều 37 Luật tài nguyên nước).
Hướng dẫn thực hiện khoản 5 Điều 37 Luật tài nguyên nước, Khoản 3 Điều 16 Nghị định 201/2013/NĐ-CP (do Chính phủ ban hành ngày 27 tháng 11 năm 2013 quy định chi tiết một số điều của Luật Tài nguyên nước) đã quy định cụ thể các trường hợp không phải xin phép xả nước thải vào nguồn nước đó là:
a) Xả nước thải sinh hoạt của cá nhân, hộ gia đình;
b) Xả nước thải của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với quy mô không vượt quá 5 m3/ngày đêm và không chứa hóa chất độc hại, chất phóng xạ;
c) Xả nước thải của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc trường hợp quy định tại mục b nói trên vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung mà hệ thống đó đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước và có thỏa thuận hoặc hợp đồng xử lý, tiêu thoát nước thải với tổ chức, cá nhân quản lý vận hành hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung đó;
d) Xả nước thải nuôi trồng thủy sản với quy mô không vượt quá 10.000 m3/ngày đêm hoặc nuôi trồng thủy sản trên biển, sông, suối, hồ chứa.
Như vậy, các trường hợp phải được cấp phép xả nước thải vào nguồn nước mới được phép xả thải đó là:
– Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ:
+ Nếu quy mô xả nước thải của cơ sở đó vượt quá 5m3/ngày đêm; hoặc
+ Nếu trong nước thải có chứa hóa chất độc hại, chất phóng xạ; hoặc
+ Nếu cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đó không xả nước thải vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, không có thỏa thuận hoặc hợp đồng xử lý, tiêu thoát nước thải với tổ chức, cá nhân quản lý vận hành hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung.
– Đối với các cơ sở nuôi trồng thủy sản:
+ Nếu quy mô xả nước thải của cơ sở đó vượt quá 10.000 m3/ngày đêm hoặc
+ Cơ sở đó nuôi trồng thủy sản không phải trên biển, sông, suối, hồ chứa.
Bạn cũng có thể thích
Hotline