Cung cấp công nghệ xử lý nước thải

Câu hỏi: Hoạt động đánh giá môi trường chiến lược và đánh giá tác động môi trường có sự khác nhau như thế nào?

0

Trả lời:

Việc phân biệt hoạt động đánh giá môi trường chiến lược và đánh giá tác động môi trường thể hiện qua các tiêu chí sau đây:

Tiêu chí Đánh giá môi trường chiến lược Đánh giá tác động môi trường
Khái niệm Là việc phân tích, dự báo tác động đến môi trường của chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển để đưa ra giải pháp giảm thiểu tác động bất lợi đến môi trường, làm nền tảng và được tích hợp trong chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển nhằm bảo đảm mục tiêu phát triển bền vững (Khoản 22 Điều 3 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014) Là việc phân tích, dự báo tác động đến môi trường của dự án đầu tư cụ thể để đưa ra biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án đó (khoản 23 Điều 3 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014)
Phạm vi thực hiện Thường thực hiện trên diện rộng, mang tính bao quát chung. Chủ yếu trong phạm vi thực hiện dự án cần đánh giá tác động môi trường.
Đối tượng phải thực hiện đánh giá Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển bao gồm: chiến lược, quy hoạc tổng thể phát triển kinh tế – xã hội của vùng kinh tế – xã hội, vùng kinh tế trọng điểm, hành lang kinh tế, vành đai kinh tế;  Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt;  Chiến lược, quy hoạch phát triển khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu công nghiệp; Chiến lược, quy hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên quy mô từ 02 tỉnh trở lên;  Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực quy mô quốc gia, cấp vùng, cấp tỉnh có tác động lớn đến môi trường và việc điều chỉnh các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch này (khoản 1 Điều 13 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014). Dự án đầu tư cụ thể bao gồm: Dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Dự án có sử dụng đất của khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia, khu di tích lịch sử – văn hóa, khu di sản thế giới, khu dự trữ sinh quyển, khu danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng; Dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường (khoản 1 Điều 18 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014)
Thời điểm thực hiện đánh giá Thực hiện đồng thời với quá trình xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch (Khoản 2 Điều 14 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014) Thực hiện trong giai đoạn chuẩn bị dự án (khoản 2 Điều 19 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014).
Cơ quan, tổ chức thực hiện đánh giá Cơ quan được giao nhiệm vụ xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phải thực hiện đánh giá có trách nhiệm lập hoặc thuê tổ chức tư vấn lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (khoản 1 Điều 14 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014). Chủ dự án đầu tư thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tự mình hoặc thuê tổ chức tư vấn thực hiện đánh giá tác động môi trường và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thực hiện đánh giá tác động môi trường (khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014)
Nội dung chính của báo cáo đánh giá Sự cần thiết, cơ sở pháp lý của nhiệm vụ xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; Phương pháp thực hiện đánh giá môi trường chiến lược; Tóm tắt nội dung chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; Môi trường tự nhiên và kinh tế – xã hội của vùng chịu sự tác động bởi chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; Đánh giá sự phù hợp của chiến lược, quy hoạch, kế hoạch với quan điểm, mục tiêu về bảo vệ môi trường; Đánh giá, dự báo xu hướng tích cực và tiêu cực của các vấn đề môi trường trong trường hợp thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; Đánh giá, dự báo xu hướng tác động của biến đổi khí hậu trong việc thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; Tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá môi trường chiến lược; Giải pháp duy trì xu hướng tích cực, phòng ngừa, giảm thiểu xu hướng tiêu cực của các vấn đề môi trường trong quá trình thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; Những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu trong quá trình thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và kiến nghị hướng xử lý (Điều 15 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014). Xuất xứ của dự án, chủ dự án, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án; phương pháp đánh giá tác động môi trường; Đánh giá việc lựa chọn công nghệ, hạng mục công trình và các hoạt động của dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường; Đánh giá hiện trạng môi trường tự nhiên, kinh tế – xã hội nơi thực hiện dự án, vùng lân cận và thuyết minh sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án; Đánh giá, dự báo các nguồn thải và tác động của dự án đến môi trường và sức khỏe cộng đồng; Đánh giá, dự báo, xác định biện pháp quản lý rủi ro của dự án đến môi trường và sức khỏe cộng đồng; Biện pháp xử lý chất thải; Các biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường và sức khỏe cộng đồng; Kết quả tham vấn; Chương trình quản lý và giám sát môi trường; Dự toán kinh phí xây dựng công trình bảo vệ môi trường và thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường; Phương án tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường (Điều 22 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014.

Nguồn:  BỘ TƯ PHÁP VIỆN KHOA HỌC QUẢN LÝ

Bạn cũng có thể thích
Hotline